درباره کمیسیون

کمیسیون شکایات انتخاباتی، برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ خورشیدی جهت رسیدگی به شکایات انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، منحیث یک نهاد مؤقت و یک بخشی از (JEMB) ایجاد شد. همچنان در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به منظور رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه  طور موقت و مستقل شکل گرفت. قبل از تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های انتخاباتی در سال ۱۳۹۲ کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکل موقت و مستقل ایجاد گردیده و بعد از ختم پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی ملغی گردید. 

بعد از توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، توسط رئیس جمهور، کمیسیون فعلی شکایات انتخاباتی، بحیث یک نهاد مستقل و دایمی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ایجاد شد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر

فصلنامه کمیسیون شکایات

              

     شماره ۱ و ۲            شماره ۳ و ۴                  شماره ۵ و ۶