اعلان کاریابی 48 بست بلند رتبه و پایین رتبه

کمیسیون شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی به تعداد (48) بست کمبود بلند رتبه و پایین رتبه دفتر مرکزی خویش راکه مندرج در جدول ذیل می باشد، برای مدت ده روز کاری به اعلان می سپارد. بناءً داوطلبان محترم که خواهان کاندیداتوری در این بست ها می باشند، غرض اخذ فورمه های درخواستی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع ناحیه دهم شهر کابل، کوچه چهارم شیرپور، جوار وزارت عدلیه مراجعه نمایند.

کاندیدان محترم سافت فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز دریافت نموده و بعد از تکمیل هارد کاپی آن را به دفتر توزیع فورم درخواستی آمریت استخدام ریاست منابع بشری بسپارند. توزیع فورم درخواستی از ساعت 9 صبح الی 3 بعد از ظهر روزهای (شنبه الی چهارشنبه) ادامه دارد. کاندیدان محترم می توانند در صورت اخذ معلومات و غرض حل مشکل به شماره تیلفون 0752212127 در تماس شوند.

شماره عنوان بست اداره مربوطه بست تعداد بست تاریخ اعلان تاریخ ختم
۱ مشاورت حقوقی کمیسیون شکایات انتخاباتی ۲ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲ پوسته رسان ریاست دفتر ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳ خانه سامان ریاست دفتر ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴ دریور ریاست دفتر ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۵ سکرتریت معاونیت کمیسیون ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۶ مدیریت اجرائیه معاونیت کمیسیون ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۷ سکرتریت عضو کمیسیون ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۸ مدیریت جمع آوری احصائیه و دیتابیس ریاست عمومی دارالانشاء ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۹ سکرتریت دارالانشاء سکرتر ریاست عمومی دارالانشاء ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۰ مدیریت تنظیم اسناد و مصوبات ریاست عمومی دارالانشاء ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۱ مدیریت عمومی ارتباط با کاندیدان معاونت مسلکی ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۲ معاونت مسلکی ریاست عمومی دارالانشاء ۱ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۳ ریاست پالیسی و پلان معاونت مسلکی ۲ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۴ آمریت توسعه پالیسی ها و برنامه ها ریاست پالیسی و پلان ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۵ دریور ریاست پالیسی و پلان ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۶ مدیریت اجرائیه ریاست تحلیل و بررسی ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۷ آمریت حفظ اسناد محرم شکایات انتخاباتی رر رر رر ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۸ مدریت عمومی احصائیه و دیتابیس رر رر رر ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۱۹ عضو مسلکی احصائیه و دیتابیس رر رر رر ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۰ آمریت بررسی رر رر رر ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۱ مدیریت عمومی بررسی و تخطی رر رر رر ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۲ عضو مسلکی تخطی رر رر رر ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۳ مدیریت عمومی بررسی و تخلف رر رر رر ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۴ عضو مسلکی تخلف رر رر رر   ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۵ مدیریت عمومی بررسی جرایم انتخاباتی رر رر رر   ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۶ عضو مسلکی مدیریت عمومی بررسی جرایم انتخاباتی رر رر رر ۵ ۲ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۷ عضو مسلکی تحلیل رر رر رر ۴ ۴ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۸ مریت نظارت از تطبیق فیصله ها رر رر رر ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۲۹ صفاکار رر رر رر ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۰ ریاست ارتباط خارجه معاونیت مسلکی ۲ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۱ مدیریت عمومی تنظیم سفرها ریاست ارتباط خارجه ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۲ مدیریت جذب کمک های بین المللی رر رر رر ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۳ دریور   ۷ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۴ مدیریت عمومی نشرات ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۵ مدیریت عمومی ارتباط داخلی و خارجی رر رر رر ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۶ مدیریت عمومی تحلیل وتصنیف وظایف ریاست منابع بشری ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۷ معاونیت مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشاء ۱ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۸ ریاست منابع بشری معاونیت مالی و اداری ۲ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۳۹ مدیریت حاضری ریاست منابع بشری ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴۰ مدیریت اجرائیه ریاست مالی و اداری ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴۱ مدیریت عمومی بودجه عادی و انکشافی رر رر رر ۵ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴۲ مدیریت معاشات رر رر رر ۴ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴۳ ریاست تحلیل و بررسی شکایات معاونیت مسلکی ۲ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶
۴۴ آمریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر ۳ ۱ ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۶ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶