اعلان کاریابی 5 بست دریور و صفاکار

کمیسیون شکایات انتخاباتی 4 بست رتبه 7 (دیور) و یک بست رتبه 8 (صفاکار) را مطابق طرزالعمل خدمات ملکی به سیستم جدید رتب و معاش از طریق رقابت آزاد به اعلان می‌سپارد. 

شماره عنوان بست اداره بست تاریخ اعلان تاریخ ختم
۱ دریور کمیسیون شکایات انتخاباتی ۴ بست رتبه هفت ۱۳۹۷/۷/۱۸ ۱۳۹۷/۷/۲۸
۲ صفاکار معاونت پالیسی و هماهنګی ۱بست رتبه هشت ۱۳۹۷/۷/۱۸ ۱۳۹۷/۷/۲۸

هموطنان علاقمند واجد میتوانند فورم درخواستی را از ریاست منابع بشری این کمیسیون همه روزه به استثنای روزهای رخصتی از ساعت ۹ صبح الی ۳ عصر از تاریخ ۱۸ میزان ۱۳۹۷ الی تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۷ دریافت نموده و بعد از خانه پوری دوباره به ریاست متذکره بسپارند و خود را برای رقابت در این بست کاندید نمایند.

آدرس: کابل، ناحیه دهم، شیرپور کوچه چهارم همجوار وزارت عدلیه