آغاز پروسه اخذ مصاحبه از کاندیدان کمیشنران ولایتی

پروسه اخذ مصاحبه از کاندیدان بست کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دردفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز دوشنبه(10 ثور 1397) آغاز شد، مسوولان دراین کمیسیون می گویند، این پروسه با شفافیت توسط 5 کمیته انجام می شود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات، با در نظر داشت اصل شفافیت و تخصص، 68 بست ولایتی این کمیسیون را برای 11 روز کاری به رقابت آزاد گذاشت که حدود 500 تن خود را دراین بست کاندیدا نمودند که از میان آنها 302 تن واجد شرایط شناخته شدند.

بربنیاد فقره (1) ماده 31 قانون انتخابات کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی، متشکل از سه عضو بوده که دو عضو آن با درنظر داشت ترکیب جنسیتی (یک زن ویک مرد) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات، ویک عضو آن ازطرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ومنظوری رئیس جمهور مقرر می شوند.