اعلان لیست کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط بست های مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی لیست کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط بست های مرکزی خویش را که جدول آن ضم این اعلامیه میباشد،  اعلان می دارد.

لذا از افرادی که نام های شان در جدول های واجدین شرایط ذکر شده اند تقاضا می گردد که منتظر تماس تلفنی آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی باشند.

نوت: چنانچه افراد کامیاب شده در لیست سیاه (Black List) کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل باشند و یا در اسناد خویش جعل و تزویر نموده باشند، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آنها تصمیم خواهد گرفت.

جدول لیست کاندیدان واجد شرایط و غیر واجد شرایط:

شماره نام بست  کاندیدان واجد شرایط کاندادان غیر واجد شرایط
۱ مدیر عمومی نشرات واجد شرایط غیر واجد شرایط
۲ مدیر عمومی تنظیم سفرها واجد شرایط غیر واجد شرایط
۳ مدیریت اجرائیه تحلیل و بررسی واجد شرایط غیر واجد شرایط
۴ سکرتریت دارالانشاء واجد شرایط غیر واجد شرایط
۵ آمریت اسناد و ارتباط واجد شرایط غیر واجد شرایط
۶ مدیریت عمومی معاشات واجد شرایط غیر واجد شرایط
۷ آمریت بررسی واجد شرایط غیر واجد شرایط
۸ آمریت توسعه پالیسی ها و برنامه ها واجد شرایط غیر واجد شرایط
۹ مدیریت حاضری واجد شرایط غیر واجد شرایط
10 مدیریت عمومی بودیجه عادی و انکشافی واجد شرایط غیرواجد شرایط
11 مدیریت اجرایه مالی و اداری واجد شرایط غیرواجد شرایط