اعلامیه مشترک کمیسیون‌های انتخاباتی درپیوند به اعتباردهی آرای مردم در انتخابات ولسی جرگه - میزان ۱۳۹۷

کمیسیون‌های انتخاباتی ضمن قدردانی از اشتراک گسترده مردم در انتخابات،‌ متعهد به رعایت قانون و صیانت از آرای مردم منحیث یک امانت می‏باشند. با توجه به وضعیت حاکم در کشور و با درنظرداشت برخی نارسایی‏ها در روز انتخابات، تعدادی زیادی از شکایت‏ها در باره تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی از جانب کمیسیون‌ها دریافت گردیده است.

کمیسیون‌های انتخاباتی با درک اهمیت دیدگاه‌های احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان، ضمن اینکه به اجرای وجایب و مکلفیت‏های قانونی خویش به طور مستقلانه برای حراست از آرای مردم متعهد و پایبند می‏باشند، به منظور مدیریت بهتر روند جمع بندی آراء و رسیدگی به شکایات واصله و جلوگیری از بی نظمی های احتمالی در مراحل پیش‏رو،‌ با رعایت قانون انتخابات،‌ لوایح و طرزالعمل‏ها و مصوبات هردو کمیسیون،‌ موارد ذیل را در سلسله هماهنگی های بیشتر توافق می نمایند:

  1. آرای صندوق های محلات و مراکز رایدهی که به اساس شناسایی بایومتریک و مطابق به فهرست رایدهندگان در محل مربوطه در روز انتخابات انجام شده است، از اعتبار برخوردار می‏باشد. مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود.
  2. آرای صندوق‏های محلات و مراکز رای‏دهی که اوراق رایدهی در آن به اساس شناسایی بایومتریک و در نبود فهرست رای دهندگان در محل رایدهی، به اساس فهرست قلمی اجرا شده است، درصورت که با فهرست اصلی دیتابس مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تطابق نماید، از اعتبار برخوردار می‏باشد. مگر اینکه مطابق اسناد تقنینی مربوطه و دلایل و اسناد معتبر دیگر غیر معتبر شناخته شود.
  3. آرای صندوق‏های محلات و مراکز رای‏دهی که به اساس فهرست رایدهندگان اجرا شده است، زمانی از اعتبار برخوردار است که از جانب ریس محل، ناظرین و مشاهدین حاضر درهمان محل، طبق طرزالعمل، صحت آن تصدیق گردیده باشد و بالای صندوق و آرای داخل آن کدام اعتراض و شکایت وارد نگردیده و آرای مذکور با رعایت قانون و لوایح مربوطه انجام شده باشد.
  4. آرای صندوق‏های محلات و مراکز رای دهی که اوراق رایدهی درآن بدون فهرست رسمی، بدون شناسایی بایومتریک و قلمی که با فهرست اصلی مطابقت نداشته باشد و یا بدون نمایندگان کمسیون های انتخاباتی، ناظرین و مشاهدین ، انجام گردیده است، ازاعتبار ساقط دانسته می‏شود.
  5. کمیسیون‌های انتخاباتی متعهد اند که در وضع لوایح و طرزالعمل‏های که مرتبط به روند کاری هردو کمیسیون باشد،‌ جلسات مشترک دایر نموده و تصامیم لازم اتخاذ می‏نمایند.
  6. دفاتر ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی جهت بهبود امور در مطابقت به قانون و طرزالعمل های مربوطه و با مشارکت ناظرین و مشاهدین همکاری های لازم می نمایند.
  7. کمیسیون‌های انتخاباتی به منظور سرعت در روند اجراآت، کمیته مشترک در مرکز ایجاد می نمایند.
  8. هرگاه درنتیجه بررسی ها مبتنی براسناد و مدارک موثق ثابت گردد که کارمندان و مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی در هر سطح که باشند و یا کاندیدان و سایر شاملین انتخابات، که در آجرای وظایف شان غفلت و یا مرتکب جرم انتخاباتی گردیده اند و پروسه ملی انتخابات را صدمه و لطمه زده اند، طبق قانون غرض تعقیب عدلی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی می‏گردند.

ومن الله التوفیق