امضای تفاهم نامه میان کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات

نشست هیئت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز( چهارشنبه 9 عقرب 1397) به هدف امضای تفاهم نامه به منظور هماهنگی بیشتر با نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات  برگزار گردید.

در ابتدای این نشست محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن سپاسگزاری از حضور نهاد های جامعه مدنی  مرتبط به انتخابات در این نشست، و نقش نظارتی نهاد های جامعه مدنی را در شفافیت روند انتخابات موثر دانسته و تاکید به هماهنگی بیشتر در میان کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات کرد.

آقای آریایی همچنان افزود " ما منحیث یک نهاد عمل میکنیم و قانون را معیار قرار میدهیم، محصول یک انتخابات شفاف وعادلانه، مشروعیت یک نظام است، که ما اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی به مشروعیت انتخابات می اندیشیم".

سپس اعضای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات از امضاء تفاهم نامه با کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار قدر دانی کرده و کمیسیون شکایات انتخاباتی را یگانه روزنه امید در شرایط کنونی که به انتخابات مشروعیت میدهد یاد نمودند، و تعهد به همکاری های بیشتر را با کمیسیون شکایات انتخاباتی دادند، و همچنان خواهان عدالت انتخاباتی، در جریان قرار دادن شهروندان از کار کرد های کمیسیون شکایات انتخاباتی گردیدند.

در ادامه این نشست محترم څارنمل غلام دستگیر هدایت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن ارائه پاسخ به سوالات اشتراک کنندگان گفت که کارکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان قاطعانه بوده و در مورد مصارف گزاف کاندیدان در دوره مبارزات انتخاباتی یک کمیته مسلکی در کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد گردیده که بعد از بررسی ها نتیحه آنرا با کمیسیون شکایات انتخاباتی در میان میگذارد.

محترم قاضی عبدالبصیر فایز عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن ارائه معلومات در مورد ابعاد حقوقی و تخنیکی و جایگاه کمیسیون های انتخاباتی افزود که اتفاق نظر بین کمیسیون های انتخاباتی وجود دارد، آقای فایز کمیسیون شکایات  را مانند یک اداره شبه قضایی یاد نموده که بالای یک قضیه نظر به قوانین و طرزالعمل های مشخص که در زمینه وجود دارد فیصله مینماید.

در ادامه این نشست محترمه استاد حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی هدف از امضای این تفاهم نامه ها را بیان نموده گفت: " انتخابات یک پروسه ملی است و نیاز به همکاری نهاد های ملی دارد، که نهاد های جامعه مدنی  مرتبط به انتخابات نظر به قانون حق نظارت از مرحله های مختلف از کارکرد های کمیسیون شکایات انتخاباتی را دارند".

در اخیر نشست محترم عبدالعزیز آریائی تفاهم نامه های را با مسوولان موسسه حمایت اقلیت ها در انتخابات (OSMEC)، دیدبان شفافیت افغانستان (IWA)، انجمن آموزشی حقوق بشر برای زنان افغانستان (THRA)، موسسه ملی و اجتماعی جوانان افغانستان (AYNSO) و سازمان صلح و توسعه امضاء نمودند.