سفر معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی به ولایت پکتیکا

محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی ومحترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی  روز (یکشنبه 13 عقرب 1397) به هدف حصول اطمینان از روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی و جلب همکاری های بیشتر نهادهای ذیدخل انتخابات، به ولایت پکتیکا سفر رسمی نمودند.

این هئیت نخست از دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی دراین ولایت دیدار کردند، دراین ملاقات مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به آمار و ارقام شکایات ثبت شده و روند رسیدگی به این شکایات دراین ولایت به خانم حقمل وهیئت همراه شان معلومات مزید ارایه کردند.

همچنان در جریان این سفر کاری، محترمه استاد حمیرا حقمل وهئیت همراه شان با غلام سخی روغ لیونی فرمانده امنیه ولایت پکتیکا، محترم شیر پادشاه ارگونی معاون والی این ولایت و اعضای جامعه مدنی دیدار و ملاقات کرده و در مورد پروسه رسیدگی به شکایات، تامین عدالت انتخاباتی و مسایل امنیتی صحبتهای همه جانبه انجام دادند.

معاون و رئیس دارلانشای کمیسیون شکایاتی، به اعضای جامعه مدنی ومقام های محلی اطیمنان داده و گفتند: هیئت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون، طرزالعمل ها و مصوبات اخیر که جهت جدا سازی آرای پاک از ناپاک تصویب کرده، عدالت انتخاباتی را در کشور تامین خواهد نمود.