آغاز جلسه های علنی مرحله استیناف خواهی قضایایی انتخاباتی

اولین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی شکایات روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه 1397  روز (چهارشنبه 30 عقرب 97) با اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی ونمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، دردفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار شد.

درابتدا محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی درپیوند به شفافیت وتامین عدالت انتخاباتی طی روند رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی معلومات داده گفت: "شهروندان افغانستان ازتامین شفافیت وعدالت درمرحله رسیدگی به قضیه های استینافی اطمینان داشته باشند، زیرا تصامیم این کمیسیون بربنیاد قانون وطرزالعمل های مربوطه با درنظر داشت دلایل ومدارک معترض ومعترض علیه، اتخاذ میگردد وهیچ گونه غلوغش ومصلحت مد نظر نیست، جزمنافع ملی کشور."

آقای آریائی افزود؛ رسیدگی به قضایای انتخاباتی در مراحل ولایتی ومرکزی صورت میگیرد واگر معترض ومعترض علیه، به فیصله های کمیسیون های ولایتی قناعت نداشته باشند، میتوانند به کمیسیون مرکزی استیناف خواهی کنند که این موضوع میتواند تا حدی بی عدالتی را کاهش دهد.

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، حضور نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات را درچنین جلسه های علنی، درشفافیت وعدالت انتخاباتی، بسیار اثر گذار دانست واز آنان خواست تا درجلسه های بعدی نیز حضور دوامدار داشته باشند.

در ادامه محترم داکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روند این جلسه علنی را به اشتراک کنندگان به گونه مفصل تشریح نموده وگفت که پس از بررسی همه جانبه اسناد ومدارک، تصامیم کمیسیون های ولایتی وشنیدن دفاعیه های معترض علیه، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم نهایی را درجلسه غیر علنی مطابق نورم پذیرفته شده اتخاذ می کنند.

دراین جلسه علنی دوسیه های که از سوی تیم تخنیکی تحلیل وبررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ترتیب گردیده بود، توضح داده میشد وسپس معترض علیه ویا نمایندگان آنان 5 دقیقه وقت داشتند تا دفاعیه های خویش را به حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ونمایندگان جامعه مدنی ارایه نمایند.

دراین نشست علنی 17 قضیه از ولایت های کابل، نیمروز، نورستان، زابل، بدخشان، لوگر سمنگان و میدان وردگ که معترض ومعترض علیه آنها، فیصله های کمیسیون های ولایتی را قبول نداشتند و استیناف طلب شده بودند، بصورت همه جانبه بررسی شد که تصامیم نهایی دوسیه ها را اعضای رهبری کمیسیون شکایات بعدا اتخاذ می کنند. گفتنیست که جلسات علنی رسیدگی به اعتراضات استینافی تا ختم قضایا در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه دارد.