تدویر دومین جلسه علنی مرحله استینافی

دومین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی شکایات روز انتخابات ولسی جرگه 1397  به روز (یکشنبه 4 قوس 1397) با حضور کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی، ناظران بین المللی، نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات وخبرنگاران رسانه های آزاد، در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در ابتدا محترمه استاد حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن قدردانی وخوش آمدید گفتند به ناظران انتخاباتی وخبرنگاران رسانه ها، درجلسه علنی استینافی، گفت که رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دومرحله صورت میگیرد که مرحله نخست آن توسط کمیسیون های ولایتی کمیسیون شکایات انجام می شود واگر معترض به تصمیم کمیسیون ولایتی قناعت نداشه باشد، می تواند به دفتر مرکزی استیناف طلب شوند که اکنون این مرحله با حضور نهاد های ناظر انتخاباتی درحال اجرایی شدن می باشد.

عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی درپیوند به شفافیت وتامین عدالت انتخاباتی اطمینان کامل داده گفت: "کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون، طرزالمل ها ولوایح اجراات میکند و به فشار های  پشت صحنه مجال نمی دهد.

آقای آریائی از فعال شدن حلقات کلاه بردار با سوء استفاده ازآدرس کمیسیون شکایات، ابراز نگرانی کرد واز نامزدان انتخابات ولسی جرگه، خواست که با روبه روشدن با چنین شبکه ها، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را درجریان قرار دهند، تا آنان اقدامات جدی وبه موقع را، انجام دهند.

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، دراین جلسه یکبار دیگر از پاسداری وصیانت رای شهروندان اطمینان داد وگفت که برای حفاظت آن از هیچ گونه سیع وتلاش دریغ نمیکنیم.

در ادامه محترم داکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، افزود که پس ازتحلیل و بررسی همه جانبه اسناد ومدارک، تصامیم کمیسیون های ولایتی وشنیدن دفاعیه های معترض علیه، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم نهایی را درجلسه غیر علنی که درآن مساله رای گیری، میان کمیشنران مطرح است، مطابق نورم پذیرفته شده گرفته می شود.

وی ضمن ارایه پاسخ به پرسشهای خبرنگاران، درپیوند به آمار شکایات ورسیدگی به آن، به رسانه ها معلومات داده گفت:" تاکنون 447 قضیه استیناف طلب شده که ازاین میان به تعداد 215 قضیه آن به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده که 155 قضیه آن شامل بررسی شده است.

دراین جلسه علنی دوسیه های که از سوی تیم تخنیکی تحلیل وبررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ترتیب گردیده بود، توضح داده میشد وسپس معترض علیه ویا نمایندگان آنان 5 دقیقه وقت داشتند تا دفاعیه های خویش را به حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ونمایندگان جامعه مدنی ارایه نمایند.

دراین نشست علنی 15 قضیه بصورت همه جانبه بررسی شد که تصامیم نهایی دوسیه ها را اعضای رهبری کمیسیون شکایات بعداً اتخاذ می کنند.  گفتنیست که درنخستین جلسه علنی 17 قضیه بررسی شده بود وقرار است، به هدف رسیدگی به قضایای استینافی، جلسه های علنی دردفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ادامه پیدا کند.