نشست مشورتی منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی با نمایندگان، نهاد های ناظر انتخاباتی

محترم داکتر علی رضا روحانی منشی وسخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز (چهارشنبه 7 قوس 97) با نمایندگان شماری ازنهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، طی یک نشستی مشورتی صحبت کردند.
دراین نشست مشورتی معاونین دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز حضور داشتند، راجع به روند باز شماری آرای انتخابات ولسی جرگه و چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در31 حمل سال آینده بحث وگفتگو صورت گرفت. درابتدای جلسه نمایندگان نهاد های ناظر انتخاباتی پیشنهاد ها ونگرانی های خویش را در خصوص روند انتخابات ولسی جرگه وانتخابات ریاست جمهوری ارایه کردند. محترم محمد نعیم اصغری مسوول برنامه های فیفا، نسبت به روند کنونی باز شماری آراء ابراز نگرانی کرد وگفت: این روند به یک بحران تبدیل شده است که قابل قناعت کاندیدان، احزاب سیاسی ونهاد های ناظر انتخاباتی نمی باشد.
آقای اصغری تاکید کرد که آنان طرح سازنده ی را درجهت شفافیت روند بازشماری آرا به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کردند اما کمیسیون انتخابات آن را قبول نکرد.
محترم داکتر علی رضا روحانی منشی وسخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، پروسه بازشماری را غیر قابل قبول دانسته افزود:"ما تاکنون با کدام معیار درمورد بازشماری با کمیسیون انتخابات به توافق نرسیده ایم، نظر ما این است که باید ناظران نهاد های ناظر انتخاباتی در پروسه بازشماری افزایش یابد وهمچنان، ارزیابی مبتنی براسناد ومدارک صورت بگیرد درغیر آن قابل قبول نمی باشد."
آقای روحانی به این نمایندگان اطمینان داد که اگرپشنهادات آنان مشکل قانونی نداشته باشد با اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی درمیان میگذارد.
داکتر روحانی از نمایندگان نهاد های ناظر انتخاباتی خواست تا جهت برگزاری انتخابات شفاف وقابل قبول، از همین حالا درهماهنگی با کمیسیون های انتخاباتی به معیاری های قانونی تاکید کنند که آن به گفتمان ملی تبدیل گردد.
دراین جلسه محترم محمد یاسین همراز معاون پالیسی وهماهنگی دارالانشای کمیسیون شکایات ومحترمه پلواشه فضلی معاون مسلکی رسیدگی به شکایات واعتراضات دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد مشکلات وچالش های تخنیکی روند انتخابات ولسی جرگه و تقویم انتخابات ریاست جمهوری به نمایندگان نهاد های ناظر انتخاباتی معلومات مفصل ارایه کردند.