امضای تفاهم نامه میان کمیسیون شکایات و نهاد های مدنی

کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز(پنجشنبه 8 قوس 1397) به هدف هماهنگی وهمکاری های بیشتر، با مجتمع جامعه مدنی و موسسه ودان افغانستان، تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
در ابتدای این نشست محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، نقش نهاد های مدنی را در شفافیت روند انتخابات بسیار اثر گذار دانسته و افزود: "نظارت وگزارش ها ومعلومات های مستند جامعه مدنی که از روند انتخابات تهیه میشوند، مشروعیت کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را بیشتر می کند."
آقای آریائی بیان داشت که نهاد های ناظر انتخاباتی باید قضاوت خویش را نسبت به روند انتخابات ها، بربنیاد قانون، اسناد ومدارک و بیطرفانه کنند، زیرا جهت گیری این نهاد ها افکار عامه را منحرف می کند.
رئیس کمیسیون شکایات گفت: "ما درتصامیم خویش هیچگاهی مصلحت را درنظر نمی گیریم، مطابق قانون، طرزالعمل ها واسناد ومدارک، درجهت تامین عدالت انتخاباتی تلاش واقدام می کنیم."
با این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) تلاش های کمیسیون شکایات انتخاباتی را درجهت تامین عدالت انتخاباتی قابل تقدیر وستایش دانسته و گفت که یگانه روزنه ی امید مردم افغانستان، برای تامین عدالت انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
وی ضمن ابراز نگرانی ها نسبت به پروسه انتخابات ولسی جرگه، از کمیسیون شکایات خواست که معیار های همکاری را تشخیص دهند که چگونه جامعه مدنی با آنان می توانند همکاری کنند، تا حق رای دهندگان ضایع نگردد.
آقای رفعی دراین جلسه ازهمکاری های هرچه بیشتر شان اطمینان داد و افزود؛ تمام اسناد وشواهد که آنان از چگونگی روند رای گیری، دراختیار دارند به کمیسیون شکایات انتخاباتی می سپارند.