ابطال آرای انتخاباتی ولسی جرگه کابل و برکناری 5 کارمند ارشد کمیسیون انتخابات

کمیسیون شکایات انتخاباتی روز (پنجشنبه 15 قوس 1397) در یک کنفرانس خبری آرای انتخابات ولسی جرگه 1397 حوزه انتخاباتی ولایت کابل را باطل اعلام کرد و همچنین ( 5 ) تن از کارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل نقض قانون؛ علاوه بر انفصال از وظیفه، محکوم به تادیب و پرداخت مبلغ یکصد هزار افغانی نمود.

در ابتدای این نشست خبری، محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در باره اتخاذ این فیصله کمیسیون گفت: "حجم کلانی از اسناد و مدارک مبنی بر تقلبات گسترده که عادلانه بودن، عمومیت و سری بودن انتخابات را در انتخابات ولسی جرگه  ولایت کابل، زیر سوال برده، وجود دارد که قابل چشم پوشی واغماض نبود."

آقای آریائی تاکید کرد:  "اگر با موجودیت دوسیه های بزرگ تخلفات و جرایم انتخاباتی، این مشکلات را نادیده بگیریم در حقیقت کمیسیون شکایات انتخاباتی، بار دوش مردم افغانستان است، هرچند این تصمیم در برخی موارد اضرار خود را خواهد داشت، اما بخاطر نهادمند سازی دیموکراسی در کشور نیاز مبرم است تا چنین تصمیم قاطعانه گرفته شود و جز باطل کردن آرای حوزه کابل دیگر گزینه ای نداشتیم."

سپس محترم داکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این نشست خبری، جهت باطل کردن انتخابات حوزه ی کابل، از ۲۴ دلیل حقوقی و گزارش های مستند نهاد های ناظر انتخاباتی یاد کرد و گفت: این تصمیم پس از ارزیابی و بررسی‌های دقیق اتخاد شده است.

آقای روحانی با خوانش فیصله کمیسیون شکایات، افزود؛ احمدشاه زمان‌زی رئیس دارالانشاء کمیسیون انتخابات، اول‌الرحمن رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی ولایت کابل، زمری قلمیار رئیس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات و سید ابراهیم سادات رئیس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات، به دلیل نقص صریح احکام بندهای ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۳ و ۳۵ فقره ۱، ماده ۹۸ قانون انتخابات، از وظایف‌شان منفصل و هر کدام محکوم به پرداخت مبلغ یکصد هزار افغانی جریمه نقدی شده اند.

سخنگوی کمیسیون شکایات، تصریح کرد، درمورد سایر اشخاص که سبب بروز وضعیت موجود که منجر به ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه 28 و29 میزان سال جاری، حوزه کابل گردیده اند، بعداً بررسی وتصمیم گرفته خواهد شد.

وی علاوه کرد، در انتخابات ولسی جرگه 1397 ولایت کابل؛ اصول اساسی انتخابات که همانا عمومی بودن، عادلانه بودن، سری بودن، مستقیم بودن و شفافیت انتخابات در یک حوزه انتخاباتی می باشد، خدشه دار گردیده است.

داکتر روحانی می گوید؛ ما نمی توانیم به اساس مصلحت سیاسی و یا توصیه سیاسی تصمیم بگیریم. ما یک انتخاب بیشتر نداریم، زیرا اعمال قانون وظیفه و صلاحیت ما است.

منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود؛ ما سه کتگوری از اعمال خلاف انتخاباتی داریم که عبارتند از تخطی، تخلف و جرایم می باشد؛ مواردی که مربوط تخطی و تخلف شود مرجع رسیدگی آن کمیسیون شکایات انتخاباتی است؛ و موارد که مربوط به جرایم انتخاباتی می شود مرجع تشخیص کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده که بعد از تشخیص؛ به نهاد های عدلی و قضایی ارجاع داده می شود.

در ادامه محترمه حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:بر بنیاد قانون انتخابات این تصمیم کمیسیون شکایات نهایی و غیر قابل برگشت می باشد." به گفته استاد حقمل بعضی از ولایات دیگر هم مشکلات وجود دارد و کمیسیون شکایات در مورد آنها هم رسیدگی و تصامیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

بر اساس فقره (5) ماده نود و چهارم قانون انتخابات، در صورت خدشه دارد شدن اصول عادلانه بودن، سری بودن و مستقیم بودن انتخابات در یک حوزه انتخاباتی؛ کمیسیون مرکزی شکایات می تواند انتخابات آن حوزه را باطل اعلام نماید. در اینصورت کمیسیون ( انتخابات) در خلال مدت هفت روز انتخابات مجدد را در حوزه مذکور برگزار می نماید.