رسیدگی به قضایای استینافی ولایت پکتیا

چهاردهمین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی مربوط به شکایات روز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ امروز (چهارشنبه  ۱۲جدی ۱۳۹۷) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان معترض و معترض علیه ولایت پکتیا، ناظران بین المللی، نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در  دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در آغاز این جلسه ابتدا محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در مورد صورت جلسات علنی استینافی به کاندیدان معترض، معترض علیه و اشتراک کنندگان معلومات مختصر ارائه نمود. سپس دوسیه های استینافی با حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی به خوانش گرفته شد و به کاندیدان معترض و معترض علیه وقت داده شد تا اعتراض شان را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ متکی به اسناد، مدارک و مستندات معتبر بیان نمایند. در ادامه  قضایای استینافی ولایت پکتیا بصورت همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تصمیم نهایی این قضایا را اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بعداً اتخاذ می نمایند و نتیجه فیصله خویش در این زمینه را به سمع  شاکی و مشتکی علیه قضایای ذکر شده، ابلاغ خواهند نمود

.