اطلاعیه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد قضایای استینافی

قابل توجه کمیسیون های محترم ولایتی شکایات انتخاباتی!

با تقدیم احترامات فایقه؛

 به اساس بند (4) ماده (91) قانون انتخابات ثبت اعتراض برتصامیم کمیسیون های ولایتی ( قضایای استینافی)   صرفآ در دفتر مرکزی ثبت و رسیدگی  میشود بنآء به تمام ولایات محترم هدایت داده میشود  که از ثبت قضایای ( استینافی ) در کمیسیون های ولایتی جدآ خوداری نمایند.

نوت: در صورتیکه بعد ازابلاغ  تصامیم کمیسیون های  ولایتی شاکی یا معترض به تصمیم کمیسیون ولایتی قناعنت نداشته باشد در خلال مدت (3) روز کاری، به کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی مراجعه نمایند.