رسیدگی به قضایای استینافی کوچی ها

پانزدهمین جلسه علنی مرحله استیناف خواهی شکایات مربوط به روز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ حوزه کوچی ها روز (شنبه ۱۵جدی ۱۳۹۷) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان معترض و معترض علیه کوچی ها، ناظران بین المللی، نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در آغاز این جلسه محترم عبدالعزیز آریائی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در مورد صورت جلسات علنی استینافی به کاندیدان معترض، معترض علیه و اشتراک کنندگان معلومات مختصر ارائه نموده و به آنها از عادلانه بودن تصامیم که در کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته میشود، اطمینان داد.

در این جلسه علنی استینافی که کاندیدان معترض و معترض علیه کوچی ها حضور داشتند؛ دوسیه های استینافی شان به حضور اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی؛ به خوانش گرفته شد، و به کاندیدان معترض و معترض علیه وقت داده شد، اعتراض شان را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ متکی به اسناد، مدارک و مستندات معتبر بیان نمودند.

در این جلسه علنی (۴۵) قضیه استینافی حوزه کوچی ها بصورت همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصامیم نهایی این قضایا را اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بعداً اتخاذ می نمایند و نتیجه فیصله خویش را در این زمینه به سمع معترض و معترض علیه قضایای ذکر شده، ابلاغ خواهند کرد.