در شانزدهمین جلسه علنی قضایای استینافی ولایت سرپل مورد بررسی قرار گرفت

به ادامه جلسات علنی مرحله استیناف خواهی شکایات روز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷؛ شانزدهمین جلسه علنی رسیدگی به قضایای استینافی ولایت سرپل روز ( یکشنبه ۱۶ جدی ۱۳۹۷ ) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان شاکی و مشتکی علیه ولایت سرپل، ناظران بین المللی، نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات در  دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در آغاز این جلسه محترمه استاد حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در رابطه به صورت جلسات علنی استینافی به کاندیدان شاکی، مشتکی علیه و اشتراک کنندگان معلومات مختصر ارائه نمود.

در این جلسه علنی استینافی، کاندیدان شاکی و مشتکی علیه ولایت سرپل حضور داشتند؛ دوسیه های استینافی (۴) قضیه توسط تیم تخنیکی تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی؛ به خوانش گرفته شد، و کاندیدان شاکی و مشتکی علیه ، شکایات شان را نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ متکی به اسناد، مدارک و مستندات بیان نمودند.

در این جلسه علنی (۴) قضیه استینافی ولایت سرپل مورد بحث و برسی قرار گرفت، نتایج فیصله نهایی بعد از اخذ تصمیم به سمع شاکی و مشتکی علیه قضایای ذکر شده ابلاغ میگردد.