اعلامیه مشترک کمیسیون های انتخاباتی در مورد ادامه فعالیت های انتخاباتی