معرفی کمیشنران ورئیس دارالانشاء جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیشنران و رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ روز( دوشنبه مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷) از سوی محترم  داکتر فضل محمود فضلی مشاور مقام عالی ریاست جمهوری معرفی شدند.

 محترمین هریک؛ محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا، سید قطب الدین رویدار به عنوان اعضای کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی و محترم چمن شاه‌ اعتمادی بحیث رئیس دارالانشاء به کارمندان این کمیسیون‌ معرفی شدند.

در آغاز این محفل محترم داکتر محمد علی ستیغ رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ برای کمیشنران و رییس دارالانشای جدید تقرر شان را تبریک گفته و توفیقات مزید شان را از بارگاه الهی استدعا نمود.

در ادامه این محفل محترم داکتر فضل محمود فضلی مشاور مقام عالی ریاست جمهور اسلامی افغانستان؛ ضمن ابراز تبریکات و تمنیات به کمیشنران و رئیس دارالانشاء جدید التقرر روی هماهنگی بین کمیسیون های انتخاباتی تاکید نموده و خواهان برگزاری انتخابات به موقع، به دست آوردن اعتماد مردم نسبت به انتخابات تاکید نمود.

در اخیر این محفل محترم مولوی دین محمد عظیمی کمیشنر جدید التقرر کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ وعده  ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های انتخاباتی را داده و افزود؛ ما عادلانه کار می کنیم تا قناعت همه را فراهم کنیم. وی با تاکید بر هماهنگی بین دارالانشا و بورد کمیشنران افزود، تقابل میان کمیسیون های انتخاباتی باعث ناکامی پروسه انتخابات می گردد.