تعیین اعضای هیات اداری جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی

در اولین روز کاری اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ اعضای هیات اداری این کمیسیون انتخاب شدند.

براین اساس، محترمه زهره بیان شینواری بحیث رییس، محترم مولوی دین محمد عظیمی بحیث معاون و محترم محمد قاسم الیاسی بحیث منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.

محترمه زهره بیان شینواری از اعتماد اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز تشکر نموده و افزود؛ اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاتی؛ متعهد است تا از آرای پاک مردم صیانت نموده و اعتماد مردم را نسبت به پروسه انتخابات بدست بیاورد. وی از آغاز هرچه زودتر کار های انتخاباتی اطمینان داد.

بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، روز گذشته محترمان هریک زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، داکتر محمد قاسم الیاسی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث کمیشنران جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی به کارمندان این کمیسیون معرفی شدند.

همچنان محترم چمن شاه اعتمادی نیز به عنوان رییس جدید دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده شده است.