ملاقات اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ با کرانت کیپن مشاور ارشد انتخاباتی (UNEST)

اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی روز ( چهار شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۷ )  با کرانت کیپن مشاور ارشد انتخاباتی (UNEST) در دفتر مرکزی این کمیسیون دیدار و گفتگو کردند.

در آغاز این ملاقات محترمه زهره بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ تشریف آوری کرانت کیپن مشاور ارشد (UNEST) را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ خوش آمدید گفته و اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی را  به معرفی گرفت.

خانم شینواری از همکاری های (UNDP) در بخش های حمایت مالی و مشوره دهی  در امور انتخابات ابراز تشکر و قدر دانی نموده و گفت: ما در یک مرحله بسیار حساس قرار داریم؛ خواهان حمایت و ادامه همکاری های هر چه بیشتر نهادهای بین المللی در بخش های مختلف انتخاباتی هستیم.

در ادامه این نشست آقای کرانت کیپن مشاور ارشد (UNEST) به اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ وعده سپرد که نهادهای بین المللی همان گونه که در انتخابات قبلی همکاری نموده در انتخابات آینده هم به همکاری های خویش در بخش های مختلف انتخاباتی ادامه خواهد داد، تا پروسه های دموکراسی و انتخابات در افغانستان به موفقیت برسد.

همچنان اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ به همکاران بین المللی اطمینان دادند؛ که ما یک تیم قوی هستیم به همکاری نهادهای ذیدخل در انتخابات و همکاری همکاران بین المللی عدالت و شفایت انتخاباتی را تامین نموده و پروسه های انتخابات را در افغانستان موفق میسازیم.

در اخیر این نشست اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ از هماهنگی های بیشتر میان کمیسیون های انتخاباتی یاد آور شدند و گفتند؛ ما کمیته مشترک کمیشنران را در بین هر دو کمیسیون های انتخاباتی ایجاد میکنیم؛ تا پروسه های انتخابات را بصورت هماهنگ به پیش ببریم،تا نتیجه کار کمیسیون های انتخاباتی قابل قبول همگان باشد.