ملاقات رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی با رییس پروژه مرکز اتحادیه اروپا از انتخابات

محترم چمن شاه اعتمادی رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی با رییس پروژه (ECES)  یا «مرکز حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات» دیدار وملاقات کرد، درابتدای این ملاقات محترم لویس کاستیلار مایمو مسوول پروژه   (ECES) درزمینه همکاری های شان با کمیسیون شکایات انتخاباتی به حاضرین معلومات مفصل ارایه کرد وگفت که آنان کمیسیون شکایات انتخاباتی را دربخش های ارتقایی ظرفیت، هماهنگی ها، اطلاعات وآگاهی عامه، طرح وبرنامه های استراتیژیک همکاری جدی می کنند، تا این کمیسیون بتواند درزمینه رسیدگی به شکایات وعتراضات، تامین عدالت انتخاباتی موفقیت های هرچه بیشتر داشته باشد.

وی بیان داشت که آنان با احزاب سیاسی، نهاد های جامعه مدنی مرتبط با انتخابات و نهاد های ذیربط انتخاباتی دولتی در بخش های هماهنگی وتخنیکی کمک کرده اند، اما از مدت شش ماه بدینسو با کمیسیون شکایات انتخاباتی دربخش های تخنیکی همکاری نزدیک دارند.

ازسوی هم، محترم چمن شاه اعتمادی رییس دالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن سپاسگزاری، از همکاری های جامعه جهانی درزمینه موفقیت پروسه های مردم سالاری در افغانستان افزود: «اگر کمک های مالی وتخنیکی جامعه جهانی وجود نمی داشت حالا افغانستان شاهد این همه پیشرفت ها دربخش تامین دیموکراسی نمی بود.»

آقای اعتماد از همکاری های این نهاد ابراز اطمینان کرد وگفت که برای رسیدن به اهداف مطلوب به کمک های بیشتر در بخش های ظرفیت سازی ، مسایل تخنیکی وحقوقی نیاز می باشد.

رییس دارلانشاء از این نهاد خواست تا زمینه های آموزشی کوتاه مدت ودراز مدت را برای کارمندان سطح رهبری  وسطوح پایین کمیسیون شکایات انتخاباتی درداخل وخارج از کشور فراهم نماید.

دراین دیدار محترم محمد یاسین همراز معاون پالیسی وهماهنگی، کمیسیون شکایات نیز حضو داشت، در زمینه پروسه آموزش کارمندان کمیسیون شکایت که به همکاری پروژه(ECES )انجام می شود، به حاضرین جلسه معلومات مفصل ارایه کرد.

آقای همراز خاطرنشان کرد که به اساس نیازمندی ها، شماری از کارمندان مسلکی کمیسیون شکایات، جهت فراگیری آموزش های مسلکی انتخاباتی، درکشور اردن شناسایی شده اند ودر آینده نزدیک آنان با درنظرداشت برنامه های از پیش تعیین شده اعزام خواهند شد.