نشست مشورتی اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ با اعضای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات

نشست مشورتی اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ با ناظرین انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات روز ( یکشنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۷) در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی تدویر یافت.

در آغاز این نشست محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در قدم نخست تشریف آوری نمایندگان نهاد های ناظر انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات؛ را خوش آمدید گفته و پروسه انتخابات را یک پروسه ملی عنوان نمود افزود: مسوولیت همه ما و شما است تا این پروسه ملی را به موفقیت برسانیم، موفقیت پروسه انتخابات  نیاز بیشتر به مشوره و هماهنگی میان نهاد های انتخاباتی دارد، تا بتوانیم همه با هم به عدالت انتخاباتی دست بیابیم.

در ادامه این نشست محترم محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ از حضور ناظرین نهاد های جامعه مدنی مرتبط انتخابات؛ جهت نظارت از مراحل مختلف رسیدگی به شکایات و اعتراضات اظهار قدر دانی نمود و از کارشیوه جدید رسیدگی به قضایای استینافی ولایات باقی مانده و کار کرد های اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ به حاظرین این جلسه  گزراش مختصر ارئه کرد و خواهان  رهنمایی و مشوره های نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات؛ در رابطه به انتخابات شد.

نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات هریک نوبه خویش تقرر کمیشنران جدید را مبارکباد گفته و برای شان توفیقات مزید را در امورات کاری استدعا نموده و به ارئه مشوره های شان در رابطه به انتخابات مانند هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی و نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، مستحکم بودن به تصامیم قانونی، تطبیق قوانین و طرزالعمل ها در مشوره به نهاد های مرتبط به انتخابات، تطبیق قوانین و طرزالعمل ها، بلند بردن سطح آگاهی عامه ( رای دهندگان)، رعایت سه اصل مهم مانند:سرعت، دقت و شفافیت، اعلام فیصله های جلسات علنی به شکل علنی در حضور ناظرین انتخاباتی، تهیه طرزالعمل های مشترک کاری میان کمیسیون های انتخاباتی، جلوگیر از تناقض در اطلاع رسانی و دوری از تقابل میان هر دو کمیسیون پرداختند.

بعداً محترم محمد یونس طغرا عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ از ایجاد هماهنگی های بیشر میان نهاد های انتخاباتی یاد آور شده افزود: هماهنگی و تشریک مساعی میتواند ما را به موفقیت برساند و ما عدالت را با شفافیت و تشریک مساعی تامین می کنیم و موفقیت پروسه ملی انتخابات را موفقیت فردی نه بلکه موفقیت کلی میدانیم.

 در ادامه محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ به نمایندگان نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات وعده سپرد که تمام امورات انتخاباتی در مشوره و هماهنگی با شرکای انتخاباتی به پیش برده خواهد شد تا پروسه ملی ( انتخابات) به موفقیت برسد.

در اخیر این نشست محترم سید قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ نیز به نمایندگان نهاد های جامعه مدنی مرتبط به انتخابات وعده سپرد اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ در حد توان مطابق قانون عدالت را تامین خواهد کرد و تمام تصامیم ما در حضور ناظرین انتخاباتی علنی خواهد بود.