معرفی رئیس جدید التقرر، ریاست ارتباط خارجه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

احمد ولید کیهان روز ( دوشنبه ۱۹ حمل ۹۸) از سوی اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛ به حیث رئیس ارتباط خارجه کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ رسماً به کارمندان این کمیسیون معرفی شد.

محترم چمن شاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛ در این مراسم برای رئیس جدید ارتباط خارجه آرزوی موفقیت بیشتر، در امورات کاری نموده و افزود: به هر اندازه که موقف کارمندان بالا برود به همان اندازه مسوولیت ها بیشتر می گردد. وی موفقیت کارمندان یک اداره را سبب سرافرازی و دستاوردهای بیشتر همان اداره عنوان کرد.

در ادامه محترم محمد یونس طغرا، عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نیز گفت: ارتقای جوانان تحصیل کرده و کدرهای جوان که از هرمنطقه کشور باشند، قابل قدر می باشند و کمیسیون شکایات انتخاباتی افتخار داشتن چنین کدرهای ورزیده را دارد.

آقای کیهان هم از اعتماد اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار سپاس و قدردانی نموده و تعهد سپرد که وظایف خویش را به وجه احسن و با کمال صداقت انجام می دهد. احمد ولید کیهان قبلاَ بحیث کارشناس ارشد ارتباط با مؤسسات بین المللی و تمویل کنندگان، ریاست ارتباط خارجه کمیسیون شکایات ایفای وظیفه می کرد، که اخیراَ ازطریق رقابت آزاد به عنوان رئیس ارتباط خارجه کمیسیون شکایات برگزیده شد.