جلسه استینافی حوزه کوچی ها، برگزار شد

جلسه علنی استینافی مربوط به شکایات نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷  مربوط حوزه انتخاباتی کوچی ها ( روز شنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۸ ) با حضور اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، کاندیدان معترض این حوزه انتخاباتی و ناظران جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، تحت ریاست محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار گردید.

در ابتدایی این جلسه رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، ضمن دادن اطمینان نسبت به بررسی دقیق قضایای استینافی گفت: تمام قضایای استینافی دوسیه به دوسیه بررسی می گردد و هیچگونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

 مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات نیز درمورد روند جلسه رسیدگی به قضایای استینافی حوزه انتخاباتی کوچی ها، به حاضرین معلومات مفصل ارایه کرد و از اشتراک کنندگان جلسه خواست که نظم جلسه را رعایت نمایند تا به تمام دوسیه ها به گونه بهتر صورت بگیرد.

سپس قضایای استینافی حوزه انتخاباتی کوچی ها، از سوی تیم تخنیکی کمیسیون مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، قضیه به قضیه به گونه ولایت وار با حضور نامزدان کوچی ها قرائت شد.

 نامزدان معترض که به تصمیم کمیسیون های ولایتی نسبت به قضایای کوچه ها، قناعت نداشتند، دلایل و مدارک خویش را جهت اثبات ادعای شان با حضور داشت ناظران نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، به اعضای رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ارایه نمودند.

قابل یادآوری است که فیصله قضایای یاد شده، بعداً با درنظر داشت اسناد و شواهد و در روشنی قانون انتخابات و طرزالعمل های انتخاباتی، توسط اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته می شود که نتایج آن به نامزدان معترض ابلاغ میگردد.