جلسه مشورتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با نهادهای ذیربط انتخاباتی

اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، روز (دوشنبه ۲۶ حمل ۱۳۹۸) جلسه مشورتی را به هدف دریافت مشوره ها و پیشنهادات، نسبت به پروسه انتخابات حوزه کابل، با نمایندگان نهادهای ناظر انتخاباتی، برگزار کردند.

محترم داکتر محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در آغاز این جلسه نهادهای جامعه مدنی را به عنوان بازوی کمیسیون شکایات انتخاباتی عنوان کرده و گفت: هدف این نشست گوش دادن به مشوره های نمایندگان نهادهای ناظر انتخاباتی نسبت به قضایای حوزه کابل می باشد. وی افزود، پس از تغییرات در رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاکنون دوسیه های حوزه کابل قرنطین می باشد و کمیسیون شکایات قبل از بررسی آنها تصیم گرفته تا مشوره ها و یافته های نهادهای مرتبط به انتخابات را استماع نماید.

محترم سید قطب الدین رویدار عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در مورد این جلسه گفت: کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد از مشوره ها  و یافته های نهادهای دخیل و شرکای انتخاباتی استفاده کرده و مطابق قانون انتخابات، طرزالعمل های انتخاباتی و اسناد اثباتیه تصامیم عادلانه اتخاذ نماید.

 در این نشست نمایندگان نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید کردند که گسترده ترین تقلبات انتخاباتی در مرحله باز شماری آرای انتخابات حوزه کابل، انجام شده است که باید توجه جدی به آن مبذول گردد. به گفته آنان اگر روی نتایج بازشماری تمرکز گردد، خود به خود مساله حل خواهد شد. بررسی ریزلت شیت های روز انتخابات و رسیدگی همه جانبه به اعتراضات و شکایات حوزه انتخاباتی کابل، از موضوعات مهم دیگر بودند که به باور آنان با بررسی دقیق آنها، نتیجه قابل قناعت بدست خواهد آمد.

محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در این مجلس مشورتی از ارایه نظریات نمایندگان جامعه مدنی ابراز سپاسگزاری نمود و از آنان خواست که یافته های شان را بصورت کتبی با کمیسیون شکایات شریک نمایند.

محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات نیز گفت: ما محکمه انتخاباتی هستیم و بصورت عادلانه، شفاف و مستقلانه تصممیم می گیریم و برنامه های خوبی برای اصلاح انتخاباتی نیز داریم.

در پایان محترم محمد یونس طغرا، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، به نمایندگان نهادهای ناظر انتخاباتی اطمینان داد، تا زمانیکه دوسیه ها، اعتراضات، شکایات و اسناد اثباتیه مربوط حوزه انتخاباتی کابل بصورت همه جانبه بررسی و رسیدگی نشود، هیچگونه تصمیم اتخاذ نخواهد شد.