جلسه مشورتی کمیسیون شکایات انتخاباتی با نمایندگان احزاب سیاسی

اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز ( یکشنبه اول ثور۱۳۹۸ ) جلسه مشورتی را به هدف استماع مشوره های احزاب سیاسی نسبت به حوزه انتخاباتی کابل وسیستم جدید انتخابات برگزار نمودند.

درابتدائی جلسه محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ، نمایندگان احزاب سیاسی را دراین نشست  مشورتی خوش آمدید گفته و تاکید کرد که هرچند مرجع فیصله نسبت به شکایات واعتراضات انتخاباتی معلوم است، اما با آنهم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خواست نظریات وپیشنهادات احزاب سیاسی را دراین خصوص با خود داشته باشد، زیرا نهاد های مدنی واحزاب سیاسی مراجع معتبر می باشند که می توانند نقش خوبی را در این خصوص داشته باشند.

سپس محترمه زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایات انتخابات ضمن سپاسگزاری از حضور نمایندگان احزاب سیاسی دراین نشست بیان داشتند که احزاب سیاسی همواره مشوره های نیک به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارایه نموده اند.

خانم زهره، دراین جلسه درمورد اولویت ها وبرنامه های کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، معلومات مفصل ارایه نمود وگفت: «تاکنون نتایج ۲۸ ولایت نهایی واعلام شده است وهمچنان نتایج ولایت پکتیا، نهایی شده وبه کمیسیون مستقل انتخابات  ارسال میگردد.»

رئیس کمیسون شکایات انتخاباتی افزود: ولایات های کابل، کندز، بغلان، میدان وردک وحوزه کوچی از حوزه های اند که تحت بررسی قرار داشته و درآینده نزدیک نتایج آن نیز اعلام میگردد.

نمایندگان احزاب سیاسی از برگزاری چنین مجالس مشورتی استقبال نموده هرکدام طی بحث آزاد مشوره ها وپیشنهادات خویش را ارایه کردند. استفاده از سیستم MDR، وسیستم الکترونکی آنلاین درانتخابات های آینده، بررسی جدی شکایات واعتراضات حوزه کابل، تاکید بر احیایی دوباره اعتماد مردم نسبت به کمیسیون شکایات انتخاباتی، بررسی آسیب شناسی روند انتخابات، گسترش فعالیت های کمیسیون شکایات، طرح پلان های مفید، جدا کردن آرای سیاه از سفید، بررسی ریزلت شیت های  روز انتخابات ومرحله بازشماری حوزه کابل، تشخیص آرای خیالی، باطل کردن آرای حوزه انتخاباتی کابل، از مباحث مهم بود که ازسوی نمایندگان احزاب سیاسی مطرح شد.

درپایان بحث آزاد کمیشنران، کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن ارایه پاسخ به پرسش های، نمایندگان احزاب سیاسی از استقلالیت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اطمینان داده وتاکید کردند که تاهنوز هیچ شخص و نهادی درامور داخلی این کمیسیون مداخله نکرده وبه کسی هم اجازه  مداخله داده نمی شود.

محترم محمد یونس طغرا، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت:« گرفتن مشوره های سایر نهاد های ذیربط، به این معنا نیست که تجربه، ظرفیت وصلاحیت تصمیم گیری را نداشته باشیم ما خواستیم مصلحت ملی را درنظر گرفته وبعد با درنظرداشت اسناد وشواهد، مطابق قانون وطرزالعمل های مربوطه تصمیم میگیریم ونتیجه مطلوبی را اعلام می نمایم.»

درپایان نشست محترم داکتر الیاسی افزود: «اکنون ۱۱ کمیته تخنیکی بصورت فشرده دوسیه های حوزه کابل را بررسی میکند وپس از آنکه معلومات ومشوره های ما تکمیل شد سراغ دوسیه ها میرویم  ویا گزینه های که به نفع مردم افغانستان بوده باشد وبتواند بیشتر شفافیت وعدالت انتخاباتی را تامین کند انتخاب خواهم کرد.» به گفته وی کمیسیون شکایات انتخاباتی گزینه های نتایج اولیه وبازشماری، را درنظر می گیرد واگر کمیسیون به نتیجه مطلوب نرسید ممکن گزینه باطل شدن آرای کابل مطرح شود.