برگزاری مرحله دوم ورکشاب دروس آموخته شده از انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷

مرحله دوم ورکشاب دروس آموخته شده از انتخابات ولسی جرگه، روز(سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۷) با  اشتراک روئسای ولایتی ومسوولان دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی با هدف شریک سازی تجارب یکدیگر از نقاط ضعف وقوت پروسه انتخابات گذشته درکابل برگزار شد.

درآغاز این ورکشاپ محترم چمن شاه اعتمادی رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، درمورد نقش برگزاری چنین برنامه آموزشی درجهت موفقیت، انتخابات های آینده صحبت همه جانبه نمود.

آقای اعتمادی گفت: «هدف اساسی این برنامه آسیب شناسی ژرف اتفاق است که درجریان پروسه انتخابات گذشته رخ داده، جمع از نخبگان وکسانیکه در مدریت انتخابات، نقش داشتند، اینجا حضور دارند بسیار واضح  وشجاعانه به ضعف های خود خط سرخ بکشند تا در نتیجه راهکار های جامع بدست بیآید.»

رئیس دارالانشاء از کمیشنران وروئسای دارالانشای کمیسیون های ولایتی شکایات خواست که با استفاده از تجارب شان درغنامندی اسناد تقنینی وطرزالعمل ها، میکانیزم رسیدگی به شکایات واعتراضات انتخاباتی، ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی کمک نمایند.

پروسه ثبت وتصنیف اعتراضات وشکایات انتخاباتی، تحلیل و بررسی قاضایا، بازشماری، قرنطین وابطال آراء ، تامین ارتباطات میان کمیشنران ولایتی وکمیسیون مرکزی، چگونگی موثریت احکام قانون، طرزالعمل ها ومقررات، پلانگذاری، گزارش دهی، آگاهی عامه، از موضوعات مهم اند که دراین ورکشاپ بصورت گروپی بحث وتبادل نظر انجام گردید.