بررسی اسناد داوطلبان بست های کمیشنران ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، بررسی اسناد داوطلبان بست کمیشنران ولایتی را آغاز نموده است. بر اساس احصائیه ارایه شده در زمان تعیین شده که قبلا از سوی این کمیسیون اعلان شده بود، به تعداد 788 متقاضی فورمه های ثبت نام را دریافت نموده اند که از این تعداد 617 تن فورمه های تکمیل شده خویش را تسلیم نموده اند.

مسوولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گویند؛ با در نظر داشت اصل شفافیت، تخصص و شایسته سالاری؛ تمام اسناد داوطلبان این بست مطابق شرایط پیش بینی شده در قانون و طرزالعمل استخدام، بررسی و افراد واجد شرایط جهت مصاحبه شارت لیست می شوند.

بر اساس فقره 2 ماده سی و یکم قانون انتخابات، هر کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی متشکل از 3 عضو بوده که دو عضو آن با در نظر داشت ترکیب جنسیتی ( یک زن و یک مرد ) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات و یک عضو آن از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر با در نظر داشت مندرج در قانون انتخابات به پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات و منظوری رئیس جمهور مقرر می گردند.