پایان مرحله شارت لیست کاندیدان بست کمیشنران ولایتی

پروسه شارت لیست داوطلبان بست های کمیشنران ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، که هفته گذشته آغاز شده بود، روز ( شنبه مورخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۸) به پایان رسید.

بررسی اسناد داوطلبان که با حضور اعضای محترم رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و کمیشنران بین المللی کمیسیون شکایات انجام شد، اسناد و مدارک مربوط به ۶۱۷ تن از داوطلبان بصورت مسلکی  و شفاف بررسی گردید، که از این میان بیش از ۲۰۰  تن واجد شرایط  مرحله امتحان و مصاحبه شناخته شده اند.

 مسئولان کمیسیون مستقل کمیسیون شکایاتی انتخاباتی میگویند؛ فهرست نام های شارت لیست شدگان، بزودی از طریق ویبسایت و صفحه رسمی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی همگانی می شود.

بر اساس فقره 2 ماده سی و یکم قانون انتخابات، هر کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی متشکل از 3 عضو بوده که دو عضو آن با در نظر داشت ترکیب جنسیتی ( یک زن و یک مرد ) از طرف کمیسیون مرکزی شکایات و یک عضو آن از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر با در نظر داشت مندرج در قانون انتخابات به پیشنهاد کمیسیون مرکزی شکایات و منظوری رئیس جمهور مقرر می گردند.