لیست افراد واجد شرایط بست های کمیشنر ولایتی

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی لیست افراد واجد شرایط بست های کمیشنر ولایتی خویش را که جدول آن ضم این اعلامیه میباشد، اعلان می دارد.

لذا افرادی که نام های شان در جدول واجدین شرایط ذکر نشده، چنانچه اعتراض و یا شکایتی دارند، می تواند تا دو روز بعد اعلان لیست (چهار شنبه و پنجشنبه هفته روان) شکایت خویش را به صورت رسمی در دفتر  مرکزی این کمیسیون در کابل درج نمایند.

نوت: امتحان تحریری از افراد واجد شرایط به روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر برگزار می گردد.

لینک جدول