ثبت هویت الکترونیکی کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

پروسه ثبت هویت و بایومتریک کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، در سیستم معلومات مدیریت منابع بشری یا سیستم (HRMIS) اصلاحات اداری روز (چهارشنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۸) از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز گردید.

درآغاز این برنامه، محترم چمن شاه اعتمادی رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نقش ثبت هویت الکترونیکی کارمندان ادارات دولتی را درحکومت داری خوب، بسیار برجسته دانست و گفت: این سیستم یکی از دست آورد های عصر کنونی برای مدیریت منابع بشری ادارات عامه می باشد.

آقای اعتمادی ضمن تعهد همکاری جهت تطبیق این برنامه افزود؛ سیستم معلومات الکترونیکی منابع بشری، در بخش های احصائیه کارمندان، کاهش انواع فساد، اداری و مدیریت زمان  در حکومت داری الکترونیکی، نقش مهمی را بازی می کند.

در ادامه خانم زرغونه اسلمی، رئیس سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مورد ویژگی های این سیستم معلومات ارایه کرد و بیان داشت که در این سیستم تمام معلومات راجع به کارمندان دولتی ثبت می گردد و یکی از ویژگیهای این سیستم جلوگیری از کارمندان خیالی در ادارات دولتی می باشد.

به گفته بانو اسلمی در حال حاضر، سیستم معلومات مدیریت منابع بشری  مانند تشکیلات، سوانح و حاضری کارمندان ادارات دولتی را در بر می گیرد ودر آینده نیز این سیستم تکمیل تر خواهد شد.

در ادامه این محفل پروسه ثبت الکترونیکی و بایومتریک کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخابات توسط کارمندان مسلکی اداره به پیش برده شد.