معاونت مسلکی

وظایف وصلاحیت ها

معاونیت مسلکی به هدف طرح، تطبیق و نظارت  از فعالیت های تخنیکی ومسلکی کمیسیون شکایات انتخاباتی ایجاد شده است.

این بخش با توجه به اصول اطمینان از موثریت پروسه تصمیم گیری و رسیدگی به شکایات درهماهنگی با رئیس تحلیل و بررسی کمیسیون، خدماتی را در زمینه های ارایه مشوره های لازم  ومناسب تخصصی در پیوند به مسایل تخنیکی وعملیاتی  ونیز ارایه مشوره ها درخصوص تهیه وتسوید دستور العمل ها، طرزالعمل ها  وپلان استراتیژیک برای اعضای کمیسیون، رییس دارالانشاء، معاونین ورؤسای ریاست های مربوطه انجام می دهد.

با توجه به این همه، معاونیت مسلکی کمیسیون شکایات انتخاباتی دارای وظایف عمده ذیل می باشد:

  1. حصول اطمینان از چگونگی تطبیق موثر کمپاین های روابط عامه کمیسیون شکایات انتخاباتی، پیگیری شکایات، آرشیف (بایگانی) کردن به موقع وموثر تمام شکایات واصله وآموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان، جهت شفافیت فعالیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی.
  2. مراقبت و کنترول از امور مربوط به هماهنگی موثر میان دفتر مرکزی کمیسیون  و دفترهای ولایتی و تطبیق طرزالعمل های عملیاتی در سطح ولایات غرض اطمینان از فعایت های موثر خدمات تکنالوژی معلوماتی.
  3. ارایه معلومات و گزارش دهی منظم، از فعالیت های ریاست امور تخنیکی وعملیاتی  به اعضا و ریاست دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی.
  4. تنظیم بودجه تخنیکی و عملیاتی با همکاری بخش های مربوطه به گونه موثر، غرض اصول اطمینان اداره.
  5. ارزیابی از چگونگی کیفیت اجراات کارمندان تحت اثر معاونیت مسلکی

ریاست های ارتباط خارجه، پلان وپالیسی، اطلاعات وآگاهی عامه و تحلیل و بررسی  تحت اثر معاونیت مسلکی کمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد.