تماس با ما

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه

ایمیل: public.o.ecc@gmail.com

شماره تماس: 133 12 22 75 (0) 93+

--------------------------------------------------

محمد نظری، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه

ایمیل: m.nazari@iecc.gov.af

شماره تماس: 118 12 22 75 (0) 93+

--------------------------------------------------

احمد ولید کیهان، آمر ارتباط با مؤسسات بین المللی و تمویل کنندگان

ایمیل: frd@iecc.gov.af

شماره تماس: 119 12 22 75 (0) 93+

-----------------------------------------------

موسی آتبین، عضو مسلکی ویب سایت

ایمیل: m.a_745@live.com

شماره های تماس: 133 12 22 75 (0) 93+