تصمیم های مرکزی

صورت جلسه مصوبه چگونگی استفاده از کمره های امنیتی در داخل شعبات کمیسیون

تصمیم کمیسیون شکایات در مورد تطبیق معیارات بخاطر تفکیک آرای معتبر از غیر معتبر در انتخابات ولسی جرگه میزان سال ۱۳۹۷

لیست کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی کاندیدان ولسی جرگه سال 1397

صورت جلسه بحث در مورد فعال سازی مجدد سیستم حاضری الکترونیکی کارمندان کمیسیون مرکزی

صورت جلسه چگونگی ثبت و رسیدگی به اعتراضات مربوط به فهرست رای دهندگان و رسیدگی به تخلفات مربوط به مبارزات انتخاباتی

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه رسیدگی به اعتراضات / شکایات در پیوند به لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه 1397

تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد اعتراضات کاندیدان ولسی جرگه برای انتخابات سال ۱۳۹۷ که از جانب کمیسیون انتخابات حذف گردیده بودند

مصوبه پلان عملیاتی رسیدگی به شکایات انتخاباتی

مصوبه میکانیزم جلوگیری از ثبت نام تکراری رأی دهندگان

مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات ناشی از ارزیابی و متوازن سازی مراکز و محلات رای دهی

تصامیم و مصوبات کمیسیون شکایات انتخاباتی

قضایای انتخاباتی