فورم های ابلاغ انتخابات ۱۳۹۷

جدول فورم های ابلاغ تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی

شماره ولایت فورم های ابلاغ تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
۱ ارزگان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۱۳۹۷/۱۰/۱۵)، (۱۳۹۷/۴/۱۷) و (۱۳۹۷/۴/۱۶)
۲ بادغیس  
۳ بامیان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۳، ۸، ۱۱و ۲۴ /۱۳۹۷/۱۰) و (۱۳۹۷/۷/۸)
۴ بدخشان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۲ /۱۳۹۷/۱۱)، (۳،۲۹ /۱۳۹۷/۱۰) و (۱۳ /۱۳۹۷/۹)
۵ بغلان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۱۳۹۷/۱۰/۹)
۶ بلخ فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۸) و (۹۷/۹/۲۵)
۷ پروان  
۸ پکتیا فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۱/۲)، (۹۷/۱۰/۸) و (۹۷/۴/۱۷)
۹ پکتیکا
۱۰ پنجشیر فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۳)، (۹۷/۱۰/۱۱) و (۹۷/۱۰/۹)
۱۱ تخار  
۱۲ جوزجان  
۱۳ خوست فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۱/۲)، (۹۷/۱۰/۲۹)، (۹۷/۱۰/۲۴)، (۹۷/۱۰/۸) و...
۱۴ دایکندی فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۸)
۱۵ زابل  
۱۶ سرپل فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۵)، (۹۷/۱۰/۸)، (۹۷/۹/۶) و (۹۷/۴/۱۶)
۱۷ سمنگان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۵)، (۹۷/۱۰/۱۱) و (۹۷/۱۰/۸)
۱۸ غزنی  
۱۹ غور
۲۰ فاریاب
۲۱ فراه فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۱/۲)، (۹۷/۱۱/۱) و (۹۷/۱۰/۲۵)
۲۲ قندهار فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۱/۱)، (۹۷/۱۰/۲۹)، (۹۷/۱۰/۲۴) و...
۲۳ کابل فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۲۴)، (۹۷/۱۰/۳)، (۹۷/۹/۱۳) و...
۲۴ کاپیسا فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۲۵)، (۹۷/۱۰/۲۴)، (۹۷/۱۰/۱۵) و...
۲۵ کندوز فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۵)
۲۶ کنر  فورم ها ابلاغ تصامیم مورخ (۱۳۹۷/۱۱/۴)
۲۷ لغمان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۱) و (۹۷/۹/۶)
۲۸ لوگر
۲۹ ننگرهار فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۹)، (۹۷/۱۰/۸)، (۹۷/۱۰/۳) و...
۳۰ نورستان فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۱/۲)، (۹۷/۱۰/۲۵)، (۹۷/۱۰/۱۵) و...
۳۱ نیمروز فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۱) و (۹۷/۹/۲۵)
۳۲ میدان وردک فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۹/۶)
۳۳ هرات
۳۴ هلمند فورم های ابلاغ تصامیم مورخ (۹۷/۱۰/۱۱)