فورم های ابلاغ انتخابات ۱۳۹۷

فورم ابلاغ تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به ارتکاب تخلف انتخاباتی دو تن از کاندیدان ولسی جرگه

فورم ابلاغ تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به ارتکاب تخلف انتخاباتی دو تن از کاندیدان

فورم های ابلاغ تصمیم های مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷ (۱ مورد) و ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۷ (۲ مورد) کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به قضیه شکایت

فورم ابلاغ تصمیم مورخ 19 / 3 / 1397 کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به قضیه شکایت دوتن از کاندیدان

فورم های ابلاغ تصمیم های مورخ 13 / 4 / 1397 کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به فیصله 6 قضیه شکایات

فورم ابلاغ تصمیم مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به عدم اخذ اسناد کاندیدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات

تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ کمیسیون شکایات انتخاباتی در ارتباط به تعیین و توظیف کمیشنران ولایتی

مصوبه کمیسیون در ارتباط به ثبت شکایات نسبت به فهرست ابتدایی کاندیدان

تصمیم مورخ (۱۳۹۷/۴/۳) کمیسیون شکایات انتخاباتی درمورد شکایت مربوط به عدم پذیرش اسناد متقاضیان کاندیدان ولسی جرگه از طرف کمیسیون انتخابات به دلیل انقضای زمان ثبت نام کاندیدان

تصمیم کمیسیون (مورخ ۹۷/۳/۱۹) در رابطه به شکایت واصله دو تن از کاندیدان ولسی جرګه از ولایت قندهار