اعلامیه ها

اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به آغاز باز شــــماری آراء

مورخ 1397/8/21

نهایتاً، براساس اعلام آمادگی دفتر امور ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات و باتوجه به تفاهم صورت گرفتۀ میان کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل و دفتر مذکور در مورد حضور حتمی ناظر کاندید در جنب سایر ناظرین جهت نظارت از پروسه، مرحله اول روند تفتیش و بازشماری آرای (217) مرکز رأی دهی انتخاباتی ولسی جرگۀ حوزۀ کابل سال 1397هـ. ش. به روز دوشنبه مورخ 22/8/1397 رسماٌ آغاز می گردد.

با درنظرداشت احکام (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات و لوایح هر دو کمیســـیون در رابطه به تفتیش، بازشماری و ابطال آراء به منظور تحقق شفافیت در پروسه ناظر کاندید، ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، احزاب سیاسی، مشاهدین و گزارش گران مطابق تقسیم اوقات و برنامۀ دفتر امور ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات حضور بهم رساننده و نظارت به عمل آورند.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیه کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل در رابطه به انفصال سه تن از کارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات


اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به تعویق باز شــــماری آراء

مورخ 19/8/1397

به تعقیب اعلامیه مورخ 13/8/1397 کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل:

قرار بود به اولین دور بازشماری آراء (182) مرکز رأی دهی، انتخابات ولسی جرگه حوزۀ کابل سال1397، براساس اعلام آمادگی دفتر امور ولایتی آن کمیسیون مستقل انتخسابات به روز شنبه مورخ 19/8/1397 طبق صراحت فقره سوم مادۀ (7) لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آرای کمیسیون شکایات انتخاباتی در حضور کاندیدان و یا ناظرین کاندیدان، ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، مشاهدین، گزارش گران آغاز گردد، ولی بنابر عدم اطلاع دهی به کاندیدان و یا ناظرین آنها که در مظان مخالفت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل های بازشماری آراء بود، بازشماری آراء مراکز کابل به اساس تقاضای کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایتی کابل تا اطلاع ثانی به تعویق افتاد.

کمیسیون محترم مستقل انتخابات با رعایت احکام (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات و لوایح هر دو کمیســـیون در رابطه به بازشماری آراء (24 ساعت) قبل آماده گی های لازم را اتخاذ و طبق صراحت فقره سوم مادۀ ششم، مادۀ دوازدهم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آرای کمیسیون شکایات انتخاباتی و مادۀ هفتم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه سال1397 مصوب کمیسیون مستقل انتخابات، زمینه حضور کاندیدان و یا ناظرین آنها را در جنب سایر ناظرین نهادهای ملی و بین المللی، احزاب سیاسی، مشاهدین و گزارش گران فراهم سازند.

هرگاه در جریان بازشماری آراء مواردی بروز نماید که ایجاب موجودیت لست رأی دهنده گان و یا تفتیش سایر اسناد را نیز می نمود چنین صندوق ها قرنطین گردند.

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل


اطلاعیـــه

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل

در رابطه به باز شــــماری آراء

مورخ 13/8/1397

براساس مصوبۀ مورخ 12/8/1397 کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل، پس از بررسی های انجام یافته دستور اولین مرحلۀ بازشماری آراء به تعداد (182) مرکز رأی دهی روز های 28/29 میزان 1397، مستقر در هجده ناحیه و هشت ولسوالی کابل براساس (504) شکایت که بر (182) مرکز رأی دهی به ثبت رسـیده بود، طبق صراحت مادۀ (30، 86، 87 و 94) قانون انتخابات به منظور شفافیت هرچی بیشتر و تأمین عدالت انتخاباتی صادر؛ و لست آن به دفتر ولایتی کابل کمیسیون مستقل انتخابات ابلاغ گردیده است.

طبق صراحت فقره سوم مادۀ ششم و مادۀ دوازدهم لایحه رسیدگی به امور قرنطین، شمارش مجدد و ابطال آراء کمیسیون شکایات انتخاباتی و مادۀ هفتم لایحه تفتیش، بازشماری و ابطال آرای انتخابات ولسی جرگه سال 1397 کمیسیون مستقل انتخابات، احزاب سیاسی، کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و گزارش گران می توانند بعد از اعلام آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری از جریان پروسه نظارت و مشاهده به عمل آورند.

 

با احترام

کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل