داوطلبی ها

اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (168) تانکر پانزده هزار لیتره را جهت تخلیه چاه های فاضلاب ضرورت دفتر مرکزی این اداره برای سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل 500 افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 6 شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783282792


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد قرارداد 105000 لیتر تیل دیزل و 45000 لیتر تیل پطرول نیاز دفتر مرکزی  خود را در سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل 500 افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 6 شیرپور، ناحیه دهم جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0795551350


اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تست خاک را بالای زمین خویش در سال مالی 1398 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی انجام دهد.

شرکت های ساختمانی دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهان اشتراک در داوطلبی می باشد، بعد از نشر این اعلان الی 21 روز می توانند، از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و 6 شیرپور، ناحیه دهم، جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0795551350


 

اعلان داوطلبی کمیسیون شکایات انتخاباتی

تاریخ نشر: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

 

کمیسیون شکایات انتخاباتی برای دفتر مرکزی خویش به مقدار 30 ام بی انترنت برای سال مالی 1398 را از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و خریداری نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 4 و 6 شیرپور، ناحیه دهم، جوار وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783282792


اعلان داوطلبی

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد یک پایه جنراتور (400) کیلو وات اصلی را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1397/5/3 الی 1397/5/23 می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3و4 شیرپور، ناحیه دهم، متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0783272792


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد (96) قلم قرطاسیه باب ضرورت کمیسیون شکایات انتخاباتی را برای سالی مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی(شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/25 الی 1396/12/15 میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488

 


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخابات میخواهد (77) قلم پرزه جات، ترمیمات و سرویس جنراتور های کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی وغیر دولتی(شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/21 الی 1396/12/12 میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر درخواست های خویش را اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد (657) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط و به تعداد (323) قلم ترمیمات مختلف النوع ضرورت کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیردولتی (شخصی) که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/14 الی 1396/12/5  میتوانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوان ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را میتوانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داو طلبی

با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد یک باب تعمیر(ساختمان) که دارای 100 اتاق کاری، تالار کنفرانس، پارکینگ به گنجایش 50 عراده واسطه محل برای جابجا ساختن جنراتور ها و دیگر امکانات آن، ضرورت کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرار داد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی(شخصی)که خواهش قرار داد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1396/11/14 الی 1396/12/5  میتوانند از ساعت 8 الی 3بعد از ظهر درخواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه دربدل (500) افغانی عنوان ریاست دارالانشاء وبه آدرس ذیل تسلیم وشرطنامه را میتوانند اخذنمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داو طلبی

با تقدیم احترامات فایقه:

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (168) تانکر پانزده هزار لیتره، جهت تخلیه چاه های فاضلاب ضرورت دفاتر کمیسیون را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و قرارداد نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز از تاریخ 1 / 11 / 1396 الی 21 / 11 / 1396 می توانند از ساعت 8 الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488

 


اعلان داو طلبی 

به ریاست محترم افغان اعلانات!

با تقدیم احترامات فایقه:

لطفا متن ذیل را از طریق نشریه خویش به نشر بسپارید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (15MB) انترنت مورد ضرورت خویش را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی تهیه و خریداری نماید.

موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز میتوانند از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه به آدرس ذیل در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488


اعلان داوطلبی

به ریاست محترم افغان اعلانات!

با تقدیم احترامات فایقه:

لطفا متن ذیل را از طریق نشریه خویش به نشر بسپارید.

کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد (85,000) هشتاد و پنج هزار لیتر تیل دیزل و (30,000) سی هزار لیتر تیل پطرول را برای سال مالی 1397 از طریق پروسه داوطلبی باز داخلی خریداری نماید. موسسات دولتی و غیر دولتی (شخصی) که خواهش قرارداد را داشته باشند، بعد از نشر اعلان الی 21 روز میتوانند از ساعت 8 صبح الی 3 بعد از ظهر در خواست های خویش را جهت اخذ شرطنامه به آدرس ذیل در بدل (500) افغانی عنوانی ریاست دارالانشاء و به آدرس ذیل تسلیم و شرطنامه را می توانند اخذ نمایند.

آدرس: کمیسیون شکایات انتخاباتی، کوچه 3 و 4 شیرپور، ناحیه دهم متصل وزارت عدلیه.

شماره تماس: 0729804488