اعلانات کاریابی

اعلان کاریابی بست های کمبود مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ اعلانات قبلی خویش اینک (35) بست مرکزی و (42) بست ولایتی خویش را به منظور استخدام کارمندان شایسته و کارفهم از تاریخ (29 ثور 1397 – 9 جوزای 1397) به اعلان می سپارد.

به اطلاع اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند، رسانیده می شود تا خود را در پست های متذکره کاندید نمایند.

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان فوق الذکر الی تاریخ 9 / 3 / 1397 فورمه درخواستی را از ساعت 8 الی 12:30 ظهر از آمریت استخدام کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع شیرپور ناحیه دهم شهر کابل جوار وزارت عدلیه اخذ و بعد از خانه پری در خلال اعلان متذکره دوباره تسلیم نمایند. ضمناً می توانند فورمه درخواستی را از سایت کمیسیون شکایات انتخاباتی اخذ و بعد از خانه پری هارد آنرا دوباره به آمریت استخدام ریاست منابع بشری کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم نمایند.

درصورت ضرورت به شماره تیلفون (0775434177) تماس بگیرند و معلومات لازم ارائه خواهد گردید. ناگفته نماند تاریخ مصاحبه بعد از بررسی مقدماتی اسناد ارائه شده توسط کمیتۀ استخدام داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی ذریعۀ تیلفون به شخص کاندید اطلاع داده می شود. بنابراین لطفا آدرس مشخص خویش را با نمره تیلفون بطور دقیق در فورمۀ درخواستی خویش درج نمائید. فورمۀ درخواستی بعد از مدت تعیین شده پذیرفته نمی شود.

شماره عنوان بست بست ریاست مربوطه تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان تعداد بست
۱ کارشناس مطبوعاتی ۳ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲ آمریت امور ولایات ۳ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۳ مدیریت ارتباط و هماهنگی با ولایات ۵ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۴ کارشناس تحلیل و توحید ګزارشات ۴ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۵ کارشناس نظارت از پروسه های انتخاباتی ۴ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۲
۶ مدیریت عمومی ارتباط با کاندیدان ۴ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۷ مدیریت عمومی اجرائیه ۴ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۸ مدیریت تحقیق و پیگیری مصوبات ۵ ریاست دفتر ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۹ آمریت نظارت ۳ مقام کمیسیون ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۰ مدیریت اجرائیه ۵ ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۳
۱۱ مدیریت عمومی احصائیه و دیتابیس اعتراضات و شکایات ۴ ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۲ آمریت تصنیف اعتراضات و شکایات ۳ ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۳ مدیریت عمومی کنترول اسناد مراجعین ۴ ریاست ثبت و تصنیف اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۴ کارشناس بررسی اسناد ۴ ریاست تحلیل ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۵
۱۵ آمریت تدقیق و کنترول اسناد ۳ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۶ کارشناس تدقیق اسناد ۴ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۷ کارشناس کنترول اسناد ۴ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۸ آمریت تطبیق فیصله ها و مصوبات ۳ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۱۹ کارشناس تفتیش آرا ۴ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۰ کارشناس تحلیل ۴ ریاست تدقیق و تطبیق اعتراضات و شکایات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۳
۲۱ مدیریت عمومی دسترسی به اطلاعات ۴ ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۲ ترجمان ۴ ریاست اطلاعات و آگاهی عامه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۳ آمریت روابط با جامعه مدنی و احزاب ۳ ریاست ارتباط خارجه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۴ کارشناس تنظیم امور مشاهدین و ناظرین ۴ ریاست ارتباط خارجه ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۵ مدیریت تحصیل عواید ۵ ریاست مالی و اداری ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۶ مدیریت مرکز آموزش ۵ ریاست منابع بشری ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۱
۲۷ کارشناس اطلاعات و آگاهی عامه ۴ آمریت دارالانشای ولایات کابل، ننگرهار، بامیان، پکتیا، کندوز، بلخ، کندهار و هرات ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۸
۲۸ عضو تحلیل و بررسی شکایات انتخاباتی ۵ ۳۴ ولایت کشور ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۷ ۹ / ۳ / ۱۳۹۷ ۳۴