تفاهم نامه ها

شماره

عنوان تفاهم نامه

لینک دریافت

۱

تفاهم نامه همکاری میان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و وزارت امور داخله

دریافت فایل
۲ تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۳ تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دریافت فایل
۴

تفاهم نامه همکاری فی ما بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۹۷/۴/۱۶ (مرعی الاجراء)

دریافت فایل
۵ تفاهم نامه بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۶/۱۰/۴ (مرعی الاجراء) دریافت فایل
۶ تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ (مرعی الاجراء) دریافت فایل
۷ توافقنامه همکاری میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۳/۱/۱۴ (ملغی) دریافت فایل
دری