فورم های ابلاغ

فورم های ابلاغ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

شماره

عنوان فورم ابلاغ

لینک فایل PDF

۱ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۹/۶) دریافت فایل
۲ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۹/۲) دریافت فایل
۳ فورم های ابلاغ تصمیم مورخ (۱۳۹۸/۸/۲۹) دریافت فایل
۴ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۶) دریافت فایل
۵ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶) دریافت فایل
۶ فورم های ابلاغ تصمیم ۰۱ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۵) دریافت فایل
۷ فورم های ابلاغ تصمیم ۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۵) دریافت فایل
۸ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴) دریافت فایل
۹ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳) دریافت فایل
۱۰ فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲) دریافت فایل
۱۱

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۹)

دریافت فایل
۱۲

فورم های ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۸/۵)

دریافت فایل
۱۳ فورم ابلاغ تصمیم (مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲) دریافت فایل
۱۴ ابلاغیه های تصمیم قضایای شماره ۳۱، ۵، ۲۳، ۲۶، ۲۹ و ۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ دریافت فایل
۱۵ فورم ابلاغ تصمیم مورخ (۱۳۹۸/۶/۹) ولایت تخار دریافت فایل
     
دری