بدخشان

گزارش نخستین جلسه دفتر ولایتی کمیسیون شکایات بدخشان با نهادهای ذیدخل

نظر به هدایت دفتر محترم مرکزی دفتر ولایتی کمیسیون شکایات بدخشان بتاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ جلســـــــــه هماهنگی را با اشتراک نهاد های ذیدخل در پروسه انتـــــــــخابات دایر نموده بود که در این جلـــسه نماینده یوناما حقوق بشر ریاســــــــت امور زنان جامعه مدنی قومندانی امنیه نماینده فیفا نماینده تیفا ریــــس مجما و ریس محترم کمیسیون انتخابات شرکت نموده بودند.

در این جلسه روی هماهنگی نهاد های زیربط به منظور برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه با تـــــــشریک مساعی همدیگر در این ولایت بحث صورت گرفت.

نخست جلسه با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز گردیده  متعاقبا ریس کمیســــــــــیون شکایات ولایتی محترمه صالحه فرخاری در موارد مختلف هم چون پیشینه کمیسیون وظایف و صـــلاحیت ها و برنامه دفتر تشریحات لازم دادند.بعدا معاون دفتر محترم خراســانی صاحب در مورد فعالیت های دفتر پیرامون استخدام و آمادگی های دفتر صحبت نمودند.

همچنان مدیر عمومی تحلیل در مورد زمان ثبت شکایات نحوه آن و میعاد ثبت شــــــکایات بعد از برگزاری انتخابات برای اشتراک کنــنده ها معلومات مفصل ارایه داشته بعد از بحث و تبادل نظر میان همه اشـــتراک کننده گان جلـــــــــسه توسط آمر دالانشاء جمع بندی گردیده و اختتام گردید.

بااحترام

احمدذهین مظفری

آمر دالانشاء بدخشان

Badakhshan

Badakhshan

دری