تشکیلات

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی طبق تشکیل دارای ۴۱۰ بست دایمی (۱۹۸ بست مرکزی و ۲۱۲ بست ولایتی) بوده که تاکنون ۳۶۰ تن کارمند در این بست ها در مرکز و ولایات استخدام گردیده اند.

قابل ذکر است که در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۴ کارمند استخدام گردیده که از آن جمله ۲۸ زن و ۱۰۶ مرد و در دفاتر ولایتی نیز از ۱۸۹ تن نیروی بشری ۹ تن زن و ۱۸۰ تن مرد مصروف کار هستند و بر علاوه کارمندان رسمی در روزهای انتخابات، کارمندان قراردادی نیز استخدام می نماید.

معاشات کارمندان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از بودجه عادی این کمیسیون تمویل میگردد.

چارت تشکیل

Chart

Chart

Organization

دری