تفاهم نامه ها

شماره

عنوان تفاهم نامه

لینک دریافت

۱

تفاهم نامه همکاری فی ما بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ۱۳۹۷/۴/۱۶ (مرعی الاجراء)

دریافت فایل
۲ تفاهم نامه بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۶/۱۰/۴ (مرعی الاجراء) دریافت فایل
۳ تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون شکایات انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ (مرعی الاجراء) دریافت فایل
۴ توافقنامه همکاری میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۳/۱/۱۴ (ملغی) دریافت فایل
دری