ریاست دارالانشاء

کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق ماده ۳۲ طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ شورای وزیران که به توشیح رئیس جمهور نیز رسیده است، دارای دارالانشاء می باشد که در راس آن رئیس دارانشاء قرار دارد.

رئیس دارالانشاء یک بست خارج رتبه بوده که وظایف خویش را مطابق طرزالعملی که از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی تصویب می گردد، اجراء نموده و نزد کمیسیون مرکزی شکایات مسئول می باشد.

رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق ماده ۱۳ طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات، از طرف رئیس جمهور تعیین می گردد.

بر اساس تشکیل کمیسیون شکایات انتخاباتی، ریاست دارالانشاء دارای سه معاونت می باشد که عبارتند از:

  1. معاونت مالی و اداری
  2. معاونت رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی
  3. معاونت پالیسی و هماهنگی
دری