طرزالعمل ها

شماره

نام طرز العمل

لینک فایلها

۱ طرزالعمل ارزیابی اجراآت مأمورین خدمات ملکی دریافت فایل
۲ طرزالعمل حقوق و مکلفیت های مراجع تحت تفتیش دریافت فایل
۳ پالیسی آگاهی عامه دریافت فایل
۴ طرزالعمل تشکیل، وظایف و صلاحیت های هیئت مختلط جهت حل اختلاف ناشی از تصمیم کمیسیون مرکزی شکایات در رابطه به حذف نام کاندید از فهرست کاندیدان، ابطال آرای یک مرکز یا حوزه رای دهی دریافت فایل
۵ طرزالعمل استخدام کارکنان دایمی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ۱۳۹۸ دریافت فایل
۶

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی مصوب ۲ سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۷

طرزالعمل بررسی قضایای انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۸

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت (ناظمین و ناظرین) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۹

طرزالعمل استخدام کارکنان مسلکی موقت مصوب سرطان ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۱۰

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از پروسه ثبت نام رای دهندگان مصوب جوزای ۱۳۹۸ (نافذ)

دریافت فایل
۱۱

طرزالعمل وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) نافذ

دریافت فایل
۱۲

طرزالعمل مسئولین ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مصوب (مورخ  ۲۰ جوزای ۱۳۹۸) (نافذ)

دریافت فایل
۱۳

طرزالعمل بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی به حیث کاندید

دریافت فایل
۱۴

طرزالعمل استفاده از حاضری الکترونیکی (مصوب مورخ حوت ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۱۵

طرزالعمل استخدام کارکنان دایمی کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ اسد ۱۳۹۶)

دریافت فایل
۱۶

طرزالعمل گزینش ریاست دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ حوت ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۱۷

طرزالعمل تدویر جلسات اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ حوت ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۱۸

طرزالعمل انتخاب هیئت اداری کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ ۶ قوس ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۱۹

طرزالعمل استخدام کمیشنران و لایتی (ملغی)

دریافت فایل
۲۰

طرزالعمل استخدام کارکنان موقت کمیسیون شکایات انتخاباتی (ملغی)

دریافت فایل
۲۱

طرزالعمل وظایف و صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی (مصوب مورخ جدی ۱۳۹۵) ملغی

دریافت فایل
۲۲

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از پروسه ثبت نام رای دهندگان (ملغی)

دریافت فایل
۲۳

طرزالعمل رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی (ملغی)

دریافت فایل
دری