فورم دسترسی به اطلاعات

رهنمود فورم درخواستی اطلاعات

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی؛ مطابق فقره (۱) ماده (۲) قانون دسترسی به اطلاعات؛ تأمین حق دسترسی به اطلاعات برای اشخاص حقیقی و حکمی از این اداره را مسوولیت خویش میداند و جهت ایجاد سهولت به متقاضیان محترم، لینک زیر را ایجاد نموده است.

لطف نموده روی لینک ذیل کلیک نمایید و بعد از خانه پری کامل فورم به آدرس دفتر مرکزی کمیسیون واقع ( شیرپور سرک ۴ جوار وزارت عدلیه سابقه) تسلیم دهید.

Access to Information Form

پی دی اف فورم دسترسی به اطلاعات


رهنمود فورم شکایت

 بر اساس فقره (۲ ) مادهٔ ( ۱۴) قانون دسترسی به اطلاعات و مطابق طرزالعمل دسترسی به اطلاعات، متقاضیان حق شکایت را دارند. در صورتیکه از رد تقاضای اطلاعات خویش از سوی مرجع اطلاع رسانی قناعت نداشته باشند و یا به این باور باشند؛ که به درخواست وی طبق احکام قانون و طرزالعمل دسترسی به اطلاعات رسیده گی صورت نگرفته است.

لذا کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی رسیده گی به شکایت متقاضیان را مطابق احکام قانون و طرزالعمل دسترسی به اطلاعات مسوولیت خویش میداند و در این امر متعهد به عمل است.

شاکی محترم میتواند روی لینک ذیل کلیک نماید و بعد از خانه پری کامل فورم شکایت به آدرس دفتر مرکزی کمیسیون واقع ( شیرپور سرک ۴ جوار وزارت عدلیه سابقه) تسلیم نماید.

لینک فورم شکایات دسترسی به اطلاعات

دری