قوانین

شماره

نام قانون

لینک فایلها

۱

قانون اساسی افغانستان (شماره ۱۰۳ مصوب مورخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۸۲)

دریافت فایل
۲

قانون انتخابات (شماره ۱۰۵ مصوب مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۳

طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات (شماره ۱۳۲۹ مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱)

دریافت فایل
۴

کود جزاء (شماره ۲۵۶ مصوب مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۵

قانون جزاء ، به داخل ۲ كتاب و مشتمل بر ۸ باب و ٥٢٣ ماده ميباشد (شماره ۹۱۰ مصوب مورخ ۳۱ سنبله ۱۳۵۵)

دریافت فایل
۶

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (شماره ۳۴۷۱ مصوب مورخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۴)

دریافت فایل
۷

قانون احصائیه (شماره ۱۰ مصوب مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۹۲)

دریافت فایل
۸

قانون ثبت احوال نفوس (شماره ۵۳۷۹ مصوب مورخ ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۳)

دریافت فایل
۹

قانون اجراآت جزائی -- تعدیل ماده بیست و ششم قانون اجراآت جزائی (شماره ۱۳۷ مصوب مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۹۲)

دریافت فایل
۱۰

قانون دسترسی به اطلاعات (مصوب مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۸)

دریافت فایل
۱۱

قانون احزاب سياسى (شماره ۸۸۲۰ مصوب مورخ ۷ / ۶ / ۱۳۸۸)

دریافت فایل
۱۲

قانون رسانه های همگانی - قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (شماره ۵۸۶۰ مصوب مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۸۸)

دریافت فایل
۱۳

قانون وکلای مدافع (شماره ۴۴۸۱ مصوب مورخ ۷ / ۹ / ۱۳۸۶)

دریافت فایل
۱۴

قانون کارکنان خدمات ملکی --- تعدیل، حذف و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی (شماره ۳۲ مصوب مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۷)

دریافت فایل
۱۵

قانون کار (شماره ۱۴۴۸۸ مصوب مورخ ۵ / ۹ / ۱۳۸۷)

دریافت فایل
۱۶

قانون اداره عالی تفتیش - تعدیل برخی از مواد مقرره حقوق و امتیازات کادرهای تخصصی طبی (شماره ۱۳۰ مصوب مورخ ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۱)

دریافت فایل
۱۷

قانون تنظیم معاش مقامات دولتی -- فرمان رئیس ج.ا.ا درمورد جلب وجذب مجـدد داوطلبانی که بعـد از سوق به صفوف اردوی ملی و پولیس ملی  به دلیل غیابت از اجرای خدمت بازمانده اند -- تعـدیل، ایزاد و لغـو برخی از مواد مقررۀ کـنترول و راپوردهی انتقال پـول، اسعار واسناد قابل معـاملۀ بی اسم درگمرکات سرحدی (شماره ۱۴۵ مصوب مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴)

دریافت فایل
۱۸

قانون مالیات بر عایدات (شماره ۱۷۱ مصوب مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷)

دریافت فایل
۱۹

قانون تدارکات (شماره ۹۰ مصوب مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵)

دریافت فایل
۲۰

قانون پاسپورت (شماره ۷۸ مصوب مورخ ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۴)

دریافت فایل
۲۱

قانون تحصیلات عالی ملکی (شماره ۷۴ مصوب مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۴)

دریافت فایل
۲۲

قانون معارف (شماره ۵۶ مصوب مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۷)

دریافت فایل
۲۳

قانون اداره امور مالیات (شماره ۶۳ مصوب مورخ ۴ / ۶ / ۱۳۹۴)

دریافت فایل
۲۴

قانون صحت عامه (شماره ۵ مصوب مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۸)

دریافت فایل
۲۵

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن (شماره ۳۸ مصوب مورخ ۲۲ / ۳ / ۱۳۸۹)

دریافت فایل
۲۶

میثاق مبارزه علیه فساد اداری (شماره ۱۲۷ مصوب مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۸۶)

دریافت فایل
۲۷

قانون انتخابات شاروالی ها (شماره ۴۵۸۱ مصوب مورخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۲)

دریافت فایل
۲۸

كنوانسيون شماره (۱۳۸) سال ۱۹۷۳ در باره حد اقل سن در باره شموليت به كار يا استخدام (شماره ۱۰ مصوب مورخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۸)

دریافت فایل
۲۹

ضمایم مقرره های مصرف مواد سوخت (شماره ۴۸ مصوب مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۸)

دریافت فایل
۳۰

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی (شماره ۱۷ مصوب مورخ ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۴)

دریافت فایل
دری