ولایت غور

گزارش ازجریان نشست مشورتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت غور با نهادهای ذیربط انتخاباتی (جامعه مدنی، ناظرین، مشاهدین، نمایندگان کاندیدان واحزاب سیاسی)

الیوم چهارشنبه مورخ ۲۷ سنبله نشست مشورتی بین کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت غور همراه با نهادهای ذیربط انتخاباتی (جامعه مدنی، ناظرین، مشاهدین، نمایندگان کاندیدان واحزاب سیاسی) با اشتراک کمیشنران و آمریت دارالانشا کمیسیون شکایات و نمایندگان نهادهای مدنی، کاندیدان، واحزاب سیاسی دردفتر کمیسیون شکایات برگزارشد.

دراین نشست هیئت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی ازآمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف درسطح ولایت غور به تمامی اشتراک کننده گان اطمینان داده وتعهد سپردند که با تمامی توان و ظرفیت موجود در راستای شفافیت انتخابات تلاش خواهد نمود. همچنین آمر دارالانشای این کمیسیون تمامی فعالیت های این کمیسیون را در امر رسیدگی به شکایات الی اکنون به سمع اشتراک کننده گان رسانده و ازآمادگی های که برای روز انتخابات گرفته شده است یاد آورشد. همچنین تصریح نمود که برگزاری انتخابات شفاف وتحقق عدالت انتخاباتی و حراست از آرای شهروندان مسئولیت و رسالت تک تک شهروندان کشوربوده و برنقش ناظرین کاندیدان، احزاب سیاسی وجامعه مدنی درسلامت انتخابات تاکید صورت گرفت.

درادامه اشتراک کنندگان هریک به سهم خود نقطه نظرها و نگرانی های خویش را درخصوص انتخابات ریاست جمهوری و ناامنی های موجود درسطح ولایت غور که مسلما پروسه انتخابات را متاثرمیسازد ابراز داشته ودرپایان جلسه با دعای خیروفلاح مردم افغانستان و تحقق عدالت انتخاباتی خاتمه یافت.

Ghor

دری