منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Kabul

Background image

معاون سخنگوی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش به تعداد (۲) بست کمبود معاون سخنگوی قراردادی باالمقطع را برای مدت (۴) روز کاری از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ الی ۱۳۹۸/۵/۱۷ جهت دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد بر اساس اهلیت و شایستگی جهت سپردن کار به اهل کار، به اعلان گذاشته است.

عنوان بست: معاون سخنگوی

ریاست مربوطه: ریاست دفتر

تعداد بست: . . .

OpenShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۷ - ۹:۵۳

Kabul

Background image

معاون سخنگوی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی!

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به سلسله اعلانات قبلی خویش به تعداد (۲) بست کمبود معاون سخنگوی قراردادی باالمقطع را برای مدت (۴) روز کاری از . . .